Festivities

Matha Gitananda Ashram

                     TRADITIONAL HINDU MONASTERY

Hindu festivities in the ashram

There are many festivities in Hinduism. Here are some of the main ones celebrated in the ashram:

 

Ganesha Chaturthi

ganesha-chaturthi
 

Navaratri

navaratri
 

Dipavali

dipavali
 

Guru Purnima

guru-purnima
 

Maha Shiva Ratri

shivaratri